Δευτέρα 7 Ιανουαρίου 2013

Πέμπτη 3 Ιανουαρίου 2013

The simple method for Chess960 starting positions generation

Chess960 Random Starting Position

A quick and easy way to create random Chess960 positions.

Method with 8 playing cards.

A

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

5

 

 

 

7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A

 

 

 

 

3

 

 

 

5

 

 

 

7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Step 1: Separate odd from even cards into two stacks. Draw one card from each stack.

2

 

 

 

 

4

 

 

 

6

 

 

 

8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

4

 

 

 

6

 

 

8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

For example:

5

 

 

 

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

6

 

 

 

 

 

These first two cards are the positions for the Bishops (obviously there will be one white and one black Bishop, as required).

 1

2

3

4

5

6

7

8

Step 2: Shuffle the remaining 6 cards (in our example they are : 1, 2, 3, 4, 7, 8) and draw 3 random cards.
Let's say we drew the 2, 1 and 8, in this order:

2

 

 

 

 

A

 

 

 

 

 

8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

A

 

 

8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

These are the positions for the Queen and the 2 Knights.

 

 

 

 1

2

3

4

5

6

7

8

Step 3: The remaining empty squares are for Rook, King, Rook, in this order, so that castling is possible.

Congratulations! You are done!

NOTE: This method ensures that each one of the 960 possible positions have an equal probability to come.
The positions are absolute and not relative.

For a method with eight cards but only one draw click here.